Ordenança preu públic per la prestació del servei de teleassistència domiciliària


Source URL: https://www.ajpuigpunyent.net/arxius-i-documents/reglaments-i-ordenances/ordenanca-preu-public-la-prestacio-del-servei-de