BOIB Aprovació definitiva Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per prestació del servei

d'utililització de les pistes esportives Municipals

Source URL: https://www.ajpuigpunyent.net/arxius-i-documents/reglaments-i-ordenances/boib-aprovacio-definitiva-ordenanca-fiscal-reguladora-de