Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns de naturalesa urbana


Source URL: https://www.ajpuigpunyent.net/arxius-i-documents/reglaments-i-ordenances/ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre-bens-de