Termini Voluntari per al Pagament de Tributs Locals

08-Octubre-2019
S'ha obert el termini voluntari per al pagament dels següents tributs locals:
  • Impost sobre béns immobles
  • Impost sobre activitats econòmiques
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Taxes municipals: entrada de vehicles, vedats, ocupació de la via pública, ...

Aquest termini de pagament voluntari acaba el dia 2 de desembre.